Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program ŠD 

Vnitřní řád školní družiny

Formuláře

Úplata ve školní družině

1       Přihlašování a odhlašování

1.1   Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2   O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) nebo c) se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm.b) je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

1.3   O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.4   Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny, směrnicí Úplata ve školní družině a směrnicí Správa a ochrana osobních údajů.

 

2       Stanovení výše úplaty ve družině

2.1    Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtové příjmy na účastníka překročit rozpočtové výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů. Popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu.

2.2    Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů na žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2022. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

2.3    Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

2.3.1       účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

2.3.2       účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

2.3.3       účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.4    Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží, dle platných předpisů.

 

3       Řízení o snížení nebo prominutí úplaty

3.1   Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo potvrzení o pobírání příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že mu je příslušný příplatek skutečně vyplácen.

3.2   Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle zákona č. 110/2006 o životním a existenčním minimu v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.

 

 

4       Podmínky úplaty

4.1   Úplata je splatná měsíčně předem, lze platit i za delší období předem v rámci školního roku.

4.2   Pokud za dítě není úplata uhrazena, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

 

Rozvh šd.jpg